Европейският съюз прие нов регламент за използването на торове в земеделието

Европейският съюз прие нов регламент за използването на торове в земеделието
Европейският съюз приема нови правила за пускане на продукти за наторяване на пазара на общността.

Днес Съветът прие регламента, с който се хармонизират изискванията за торове, произведени от фосфатни минерали и от органични или вторични суровини в ЕС, което разкрива нови възможности за тяхното производство и предлагане на пазара в голям мащаб.


В регламента се определят хармонизирани гранични стойности за редица замърсители, като кадмий, съдържащи се в минералните торове.


„Тези нови правила ще гарантират, че само торове, които отговарят на изисквания и стандарти за високо качество и безопасност в целия ЕС, могат да се продават свободно в целия ЕС. Замърсителите във фосфатни продукти за наторяване на ЕС, като например кадмий, могат потенциално да представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда и поради тази причина съдържанието на тези замърсители е ограничено в съответствие с новите правила. Новите правила ще стимулират производството и използването на фосфатни торове с ниско съдържание на кадмий и органични торове и ще предоставят по-голям избор на земеделските стопани, ориентирани към по-щадящо околната среда селско стопанство“, коментира Николае Бъдълъу, министър на икономиката на Румъния.


Съгласно регламента продуктите на ЕС за наторяване, които носят маркировка „СЕ“, ще трябва да отговарят на определени изисквания, за да се ползват от свободно движение в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Те включват задължителни максимално допустими количества на замърсители, използване на определени категории съставен материал и изисквания относно етикетирането.


Производителите на торове, които не носят маркировката „СЕ“, ще продължат да имат възможност да ги пуснат на националния пазар.


Новият регламент, който заменя предишния регламент за торовете от 2003 г., включва всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата, растежна среда и пр.).


Следващи стъпки


Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му. Той ще започне да се прилага три години след влизането му в сила.


Контекст


Комисията представи предложението си през март 2016 г. като част от плана за действие на ЕС за кръговата икономика. Една от основните цели е да се насърчи широкомащабното производство на торове от вътрешни за ЕС органични или вторични суровини в съответствие с модела на кръгова икономика, като отпадъците се преобразуват в хранителни елементи за селскостопанските култури.

Източник: Agrozona.bg

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари