Прием в пловдивския университет само с оценки от ДЗИ за повечето специалности

Прием в пловдивския университет само с оценки от ДЗИ за повечето специалности
През предстоящата 2020/21 г. академична учебна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще празнува своята 60-годишнина.

За много кандидат-студенти това ще е първа година във висшето училище. Кандидатстването за почти всички специалности, с малки изключения, е възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит. За специалност „Право“ също се влиза с оценки от ДЗИ. Начинът на балообразуване и настъпилите промени е подробно описан и публикуван в раздел „Кандидатстудентска кампания“ на университетския сайт. 


СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРИ КОИТО ОЦЕНКАТА ОТ ДЗИ ЗАМЕНЯ ОЦЕНКАТА ОТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ


Кандидатстудентски изпити от редовната сесия в Пловдивския университет ще се проведат присъствено от 28 юни до 2 юли - ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ . Създадена е необходимата организация за провеждането им при спазване на всички противоепидемични мерки. 


Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи (онлайн, на място в ПУ и в бюрата на ЦКПИ и НАПС). 


       1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. България №236.


 – от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити


– от 12 юни до 1 юли 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ


       2. Онлайн след регистрация в сайта на университета:  – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА от 8 до 22 юни 2020 г.


       3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС


– от 12 юни до 22 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити


– от 12 юни до 30 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ


Препоръчително е кандидатстващите само с оценки от ДЗИ, които завършват средно образование през 2020 г. и желаят да подадат документи на място (в ПУ или в бюрата по градовете), да го направят след получаване на дипломата си за средно образование.


ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините се е утвърдил като водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по значимост в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  


Университетът има официална акредитация, която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – "Специалист”, “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”. Днес в него се обучават 13 000 редовни и около 5 000 задочни студенти в 90 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии.


Приемът на кандидат-студенти се осъществява в 9 факултета и в два филиала (ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ, ФИЛИАЛ СМОЛЯН).


БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ВСИЧКИ ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Факултетът е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 4700 студенти. Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Най-големият сред деветте факултета. Отстоява многовековно присъствие на българския език, книжовност и култура в Европа и света като основен елемент на българската идентичност. Цел на факултета е и прокарването на мост между старите и новите представи за мястото и ролята на езиците, литературите и културите за запазване на хуманитарната идея като основна платформа за споделяне на идентичности в глобализиращия се съвременен свят.


ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Организира и провежда учебен процес в пет професионални направления: История и археология, Социология, Антропология и науки за културата, Религия и Философия. Един от факултетите с най-много подписани поразумения с чуждестранни изследователски звена - към днешна дата 32 договора за партньорство. 


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Добрата реализация на възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, адвокатурата, администрацията, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за добрите традиции и високите стандарти, прилагани в обучението по право в Пловдивския университет.


ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Водещ регионален и национален образователен център в областта на икономическите и социални науки. Пътищата за постигане на тази цел се основават на установените традиции на академична и творческа свобода, насърчаване на иновациите и въвеждане на установените добри практики в съвременното висшето образование.


ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Основан през 1961г., днес ФМИ е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Голяма част от преподавателите във факултета са преминали специализации в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. 


ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – Във факултета студентите имат възможност да получат по-задълбочени физични познания в областта на изучаваните инженерни дисциплини, а физичните направления имат възможност да повишат приложните аспекти на обучението. Като резултат във Факултета се създават специалисти, добри и в теорията, и в практиката, което им осигурява отлични възможности за по-добра реализация на пазара на труда. Всяка година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет по съвременни мобилни комуникации и технологии.


БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Биологическият факултет е акредитиран от НАОА за обучение в три професионални направления: „Биологически науки“, „Педагогика на обучението по...“ и „Биотехнологии“. Научната продукция, наред с качествената преподавателска дейност, създават безспорния авторитет на факултета, доказателство за което е високият му рейтинг.


ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Единственият самостоятелен Химически факултет в България. За 2019 г. е с най-високата оценка от НАОА в рамките на Университета. Той обучава студентите в две професионални направления: „Химически науки“ и „Педагогика на обучението по химия“.   


ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ - Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по..., Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. 


ФИЛИАЛ СМОЛЯН - Във Филиал Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в единадесет специалности от направленията: Стопански науки, Природоматематически науки, Педагогика на обучението по ... и Педагогика. 


Традиции, сигурност и бъдеще за кандидат-студентите


Пловдивският университет съчетава класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии и това го прави един от най-предпочитаните университети в България.


Университетът разполага с библиотека, университетско издателство, университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно развитие, отдел за научноизследователска и проектна дейност, спортна зала, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена. 


Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз, в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност осъществява съвместни проекти с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.


Визията за развитие на Пловдивския университет е да продължи да бъде образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите. 

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни
Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни
Удължават извънредната епидемична обстановка до края на юли
Удължават извънредната епидемична обстановка до края на юли
Какво ще бъде времето през новата седмица?
Какво ще бъде времето през новата седмица?
Днес е професионалният празник на служителите в МВР
Днес е професионалният празник на служителите в МВР
180 са новодиагностицираните с COVID-19 лица
180 са новодиагностицираните с COVID-19 лица
182 са новодиагностицираните с COVID-19 лица
182 са новодиагностицираните с COVID-19 лица
Седмокласниците подават документи за класиране в гимназиите
Седмокласниците подават документи за класиране в гимназиите
Ryanair възобновява полетната си програма до Бургас от 3 юли
Ryanair възобновява полетната си програма до Бургас от 3 юли
Изменя се програмата за безлихвени кредити, предвидени за хора загубили работата си поради пандемията от COVID-19
Изменя се програмата за безлихвени кредити, предвидени за хора загубили работата си поради пандемията от COVID-19
Незаконосъобразно е изискването на PCR тест за прием в болница
Незаконосъобразно е изискването на PCR тест за прием в болница
България се рекламира като сигурна дестинация след COVID-19
България се рекламира като сигурна дестинация след COVID-19
НАПСФВ с отворено писмо заради забраната за групови празненства на закрито
НАПСФВ с отворено писмо заради забраната за групови празненства на закрито
„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на клиентите си, закупили природен газ при свободни цени
„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на клиентите си, закупили природен газ при свободни цени
Следобедни валежи в края на седмицата
Следобедни валежи в края на седмицата
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА