Освежават летните ученически бази по морето

Освежават летните ученически бази по морето
Започва освежаване на ученическите бази за отдих. Об­що де­сет ме­с­та за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на де­т­с­ки лагери по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие пре­д­ла­га „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт” към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та.

Осем от тях са в об­щи­на Бал­чик – шест в Кра­не­во, по ед­на ба­за има в Бал­чик и ме­с­т­но­ст­та Фиш – Фиш. Ос­та­на­ли­те две са в „Св. св. Кон­с­тан­тин и Еле­на” край Вар­на и Шкор­пи­ло­в­ци. Този месец е извършена проверка за те­х­ни­че­с­ка­та из­п­ра­в­ност на ба­зи­те пре­ди от­к­ри­ва­не­то на се­зо­на. На­в­ся­къ­де пре­д­с­тои ос­ве­жа­ва­не, съобщиха от звеното за експлоатация в региона. По-съществени ще бъ­дат ре­мон­ти­те на ба­ра­ки­те в местността Фиш – Фиш между Балчик и Албена, къ­де­то мо­гат да бъдат настанени 150 де­ца. В сгра­да­та до би­в­ша­та про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия в Бал­чик има 120 ме­с­та. В Кра­не­во мо­гат да по­чи­ват об­що око­ло 600 уче­ни­ци – 250 в хо­тел „Не­вен”, а ос­та­на­ли­те – в по­чи­в­ни ба­зи Ви­дин, Тър­го­ви­ще, Мла­дост, Раз­г­рад и Ру­се.


Освен практически знания и умения, по време на своята ваканция подрастващите получават и уро­ци по ро­до­лю­бие. Ми­на­ло­то ля­то в де­т­с­ки­те ла­ге­ри го­лям ин­те­рес е пре­ди­з­ви­кал му­зе­ят на ко­ле­ла - автобус, представящ експонати, свързани с национално-освободителните ни борби.


Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт” си е по­с­та­ви­ло за цел да при­в­ле­че чуждестранни уче­ни­ци за съ­в­ме­с­т­ни ла­ге­ри с бъл­гар­с­ки де­ца. Ня­ма ог­ра­ни­че­ния за про­дъл­жи­тел­но­ст­та на пре­с­тоя. Об­що за хра­на и но­щу­в­ка се пла­щат 16 лв. на ден. Ба­зи­те на министерството мо­гат да се по­л­з­ват и от спор­ти­с­ти, пен­си­о­не­ри, ту­ри­с­ти, но за тях цената е дру­га, уточняват от ведомството.


Източник: БНР

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Специалност „Право“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ приема кандидат-студенти с оценките от матурата по български език и общия успех от средното образование
Специалност „Право“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ приема кандидат-студенти с оценките от матурата по български език и общия успех от средното образование
Подадени са 2248 заявления за прием на деца в градини и 2458 - в училища
Подадени са 2248 заявления за прием на деца в градини и 2458 - в училища
420 са досъдебните производства за нарушаване на карантинните мерки срещу COVID-19, взети на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна
420 са досъдебните производства за нарушаване на карантинните мерки срещу COVID-19, взети на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна
Къща е изгоряла призори в с. Китка, общ. Аврен
Къща е изгоряла призори в с. Китка, общ. Аврен
Около 3680 малчугани са тръгнали на детска градина или ясла във Варна
Около 3680 малчугани са тръгнали на детска градина или ясла във Варна
Конкурс призовава младите да останат в страната
Конкурс призовава младите да останат в страната
Как да изберем бебешко легло - съвети от Baby.bg
Как да изберем бебешко легло - съвети от Baby.bg
С литургия и дигитално издание на книга курорта „Св. Св. Константин и Елена” отбелязва своя празник
С литургия и дигитално издание на книга курорта „Св. Св. Константин и Елена” отбелязва своя празник
730 лица са проверени във Варна и областта за спазване на наложената им задължителна домашна карантина
730 лица са проверени във Варна и областта за спазване на наложената им задължителна домашна карантина
Заседание по делото за добив на природен газ в община Генерал Тошево ще се проведе утре
Заседание по делото за добив на природен газ в община Генерал Тошево ще се проведе утре
Хранителни добавки от зеолит
Хранителни добавки от зеолит
Отменят обявеното на 29 май класиране за самостоятелните детски ясли
Отменят обявеното на 29 май класиране за самостоятелните детски ясли
33 пожара са възникнали от началото на годината на територията на СИДП
33 пожара са възникнали от началото на годината на територията на СИДП
Зеолитът – чудото на природата, което ни дарява със здрав и пречистен организъм
Зеолитът – чудото на природата, което ни дарява със здрав и пречистен организъм
Електронният прием за детските градини във Варна започва на 1-ви юни
Електронният прием за детските градини във Варна започва на 1-ви юни
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА