Освежават летните ученически бази по морето

Освежават летните ученически бази по морето
Започва освежаване на ученическите бази за отдих. Об­що де­сет ме­с­та за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на де­т­с­ки лагери по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие пре­д­ла­га „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт” към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та.

Осем от тях са в об­щи­на Бал­чик – шест в Кра­не­во, по ед­на ба­за има в Бал­чик и ме­с­т­но­ст­та Фиш – Фиш. Ос­та­на­ли­те две са в „Св. св. Кон­с­тан­тин и Еле­на” край Вар­на и Шкор­пи­ло­в­ци. Този месец е извършена проверка за те­х­ни­че­с­ка­та из­п­ра­в­ност на ба­зи­те пре­ди от­к­ри­ва­не­то на се­зо­на. На­в­ся­къ­де пре­д­с­тои ос­ве­жа­ва­не, съобщиха от звеното за експлоатация в региона. По-съществени ще бъ­дат ре­мон­ти­те на ба­ра­ки­те в местността Фиш – Фиш между Балчик и Албена, къ­де­то мо­гат да бъдат настанени 150 де­ца. В сгра­да­та до би­в­ша­та про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия в Бал­чик има 120 ме­с­та. В Кра­не­во мо­гат да по­чи­ват об­що око­ло 600 уче­ни­ци – 250 в хо­тел „Не­вен”, а ос­та­на­ли­те – в по­чи­в­ни ба­зи Ви­дин, Тър­го­ви­ще, Мла­дост, Раз­г­рад и Ру­се.


Освен практически знания и умения, по време на своята ваканция подрастващите получават и уро­ци по ро­до­лю­бие. Ми­на­ло­то ля­то в де­т­с­ки­те ла­ге­ри го­лям ин­те­рес е пре­ди­з­ви­кал му­зе­ят на ко­ле­ла - автобус, представящ експонати, свързани с национално-освободителните ни борби.


Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт” си е по­с­та­ви­ло за цел да при­в­ле­че чуждестранни уче­ни­ци за съ­в­ме­с­т­ни ла­ге­ри с бъл­гар­с­ки де­ца. Ня­ма ог­ра­ни­че­ния за про­дъл­жи­тел­но­ст­та на пре­с­тоя. Об­що за хра­на и но­щу­в­ка се пла­щат 16 лв. на ден. Ба­зи­те на министерството мо­гат да се по­л­з­ват и от спор­ти­с­ти, пен­си­о­не­ри, ту­ри­с­ти, но за тях цената е дру­га, уточняват от ведомството.


Източник: БНР

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Разкрит е извършителят на кражба от магазин за хранителни стоки, намиращ се във Варна
Разкрит е извършителят на кражба от магазин за хранителни стоки, намиращ се във Варна
Намаляват случаите на мъртви делфини по българското крайбрежие на Черно море
Намаляват случаите на мъртви делфини по българското крайбрежие на Черно море
„Алея на книгата“ акостира във Варна за десета поредна година
„Алея на книгата“ акостира във Варна за десета поредна година
Строителството на ДГ „Карамфилче“ и ДГ „Иглика“ приключва в края на лятото
Строителството на ДГ „Карамфилче“ и ДГ „Иглика“ приключва в края на лятото
Районната прокуратура във Варна предаде на съд мъж за сексуално насилие над възрастна жена
Районната прокуратура във Варна предаде на съд мъж за сексуално насилие над възрастна жена
Днес имен ден празнува Орлин
Днес имен ден празнува Орлин
Правителството определи втори въздушен превозвач по линията Варна - Москва – Варна
Правителството определи втори въздушен превозвач по линията Варна - Москва – Варна
Варненски университет е сред първенците по научни публикации в сферата на туризма
Варненски университет е сред първенците по научни публикации в сферата на туризма
Ремонтират 8 улици във Вълчи дол с европейски средства
Ремонтират 8 улици във Вълчи дол с европейски средства
Обявяват поредното класиране за детските градини на 8-ми юли
Обявяват поредното класиране за детските градини на 8-ми юли
Велосипедист загина при инцидент по пътя Варна - Добрич
Велосипедист загина при инцидент по пътя Варна - Добрич
Временно затварят участъка от ул. „Г. Бенковски" между бул. „Сливница" и бул. „Вл. Варненчик"
Временно затварят участъка от ул. „Г. Бенковски" между бул. „Сливница" и бул. „Вл. Варненчик"
Първа международна „Еразъм+ седмица“ се провежда в Икономическия университет във Варна
Първа международна „Еразъм+ седмица“ се провежда в Икономическия университет във Варна
Приключи забраната за улов на калкан и любителски риболов над 500 метра надморска височина
Приключи забраната за улов на калкан и любителски риболов над 500 метра надморска височина
Започна подаване на заявления за второ класиране на първокласниците
Започна подаване на заявления за второ класиране на първокласниците
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА